• REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

     w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera

     w Chomęcicach

      

     §1. Postanowienia ogólne

      

     1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych wykraczające poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
       
      Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
       
     2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
       
     3. Szkolne Koło Wolontariatu to inicjatywa wewnątrzszkolna, skierowana do uczniów, którzy chcą pracować jako wolontariusze na rzecz najbardziej potrzebujących, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
       
     4. Rodzaje działań wolontariackich:
       
      a) wolontariat akcyjny
       
      b) wolontariat stały
       
      c) wolontariat wewnątrzszkolny
       
      d) wolontariat pozaszkolny

      

      

      

     §2. Cele i zadania Szkolnego Koła Wolontariatu

      

     1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
       
     2. Uwrażliwienia na cierpienie, samotność, potrzeby innych.
       
     3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
       
     4. Kształtowanie postaw prospołecznych
       
     5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
       
     6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej o charakterze stałym lub akcyjnym.
       
     7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
       
     8. Rozwijanie własnych zainteresowań.
       
     9. Zdobywanie nowych doświadczeń.

      

     §3. Zasady organizacji działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

      

     1. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji.
       
     2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez dyrekcję koordynator, który dba o formację wolontariuszy oraz nadzoruje ich pracę.
       
     3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie są informowani o możliwości podjęcia działań wolontariackich i zapoznawani z zasadami pracy wolontariackiej.
       
     4. Koło raz w roku organizuje spotkanie podsumowujące.
     5. Spotkania z wolontariuszami w czasie trwania epidemii mogą przyjmować formę spotkań zdalnych na stworzonym do tego celu Classroomie.
       
     6. Do form działania koła można zaliczyć:
       
      - zbiórki darów rzeczowych,
      - zbiórki pieniędzy do puszek,
      - udział w akcjach charytatywnych,
      - udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia również    w formie zdalnej.
      - organizację wydarzeń kulturalnych na rzecz potrzebujących, np.  warsztatów
      - promocję wolontariatu w lokalnym środowisku,
     • wykonywanie zadań wolontariackich w domu w czasie trwania epidemii, np. malowane motyle, upominki dla chorych itp.
     • porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej,
     • wspieranie młodszych uczniów w nauce w formie zdalnych korepetycji poprzez Meet.

      

     §4. Prawa i obowiązki wolontariusza

      

     1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontariackiej pomocy osobom potrzebującym.
       
     2. Wolontariusz podpisuje stosowne porozumienie (załącznik nr 1.) o działaniach w Szkolnym Kole Wolontariatu. W imieniu niepełnoletniego wolontariusza porozumienie podpisuje jego rodzic, prawny opiekun.
       
     3. Wolontariusz ma prawo do:
       
      3.1. Decydowania o rodzaju i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.
       
      3.2. Jasno określonego zakresu pracy.
       
      3.3. Podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
       
      3.4. Wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
       
      3.5. Wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów.
       
      3.6. Wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie.
       
      3.7. Promocji idei wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu.
       
      3.8. Otrzymania wpisu o podejmowanych przez siebie działaniach na świadectwie kończącym szkołę podstawową z zastrzeżeniem, że wolontariusz, który chce otrzymać wpis jest zobowiązany do zrealizowania odpowiedniej liczby godzin w ramach akcji wolontariackich w szkole w wymiarze:
       
      -klasy VII – VIII – minimum 30 godzin.
       
     4. Wolontariusz ma obowiązek:
       
      4.1. Przedstawić pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów na udział w Szkolnym Kole Wolontariatu.
       
      4.2. Postępować zgodnie z kodeksem etycznym wolontariusza (załącznik nr 2).
       
      4.3. Przestrzegać postanowień regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu.
       
      4.4. Uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Koło w szkole lub w formie zdalnej.
       
      4.5. Aktywnie angażować się w działania Koła.
       
      4.5. Wywiązywać się z podjętych na rzecz Koła obowiązków, najlepiej jak potrafi.
       
     5. Nagradzanie wolontariuszy:
       
      5.1. Pochwała od koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu z wpisem do dziennika.
       
      5.2. Pochwała Dyrektora Szkoły.
       
      5.3. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
       

     §5. Zadania koordynatora (opiekuna) Szkolnego Koła Wolontariatu

      

     1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.
       
     2. Nawiązywanie współpracy i kontaktu z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
       
     3. Ustalenie terminów akcji i spotkań wolontariuszy.
       
     4. Reprezentowanie Koła.
       
     5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
       
     6. Kontakt z dyrekcją Szkoły.
       
     7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

      

     §6. Postanowienia końcowe

      

     1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków.
       
     2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
       
     3. Rozwiązania Szkolnego Koła Wolontariatu może dokonać tylko Dyrekcja.
       
     4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
   • 61 810 76 41 518 680 012
   • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki Poland
   • Dyrektor Szkoły Anna Golczak
   • Wicedyrektor Anna Raczkowska - Kasperska
   • Administrator WWW Anna Aleksandrowicz - Rajewicz
   • Administrator Librus Paulina Wojtkowiak
  • Logowanie