• OŚWIADCZENIE DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interneto wej

    https://spchomecice.edupage.org
    Data publikacji strony internetowej: [2019-02-20].
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-27 ].
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie zawierają napisów dla osób głuchych

    • zdjęcia nie posiadają opisów

    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    • brak możliwości zmiany kontrastu

     Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-28 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    • Klawisze dostępu
     Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

    • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon A- A+

    • Informacje zwrotne i dane kontaktowe
     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na sekretariat@spchomecice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8107 641. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

    Wejście główne:
    Wejście do budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera jest usytuowane od ul. Poznańskiej przy boisku. Jest zadaszone. Wejście do szkoły znajduje się na parterze i nie stanowi przeszkody dla osób niepełnosprawnych.

    Znajduje się dyżurka /punkt informacyjny/ oraz dzwonek. Wejścia boczne:

    Pierwsze: od ul. Poznańskiej, parter, podwyższenie z podjazdem. Drugie: od ul. Poznańskiej znajduje się przy boisku wielofunkcyjnym. Przed wejściem do szkoły znajdują się schody.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    Przy ul. Poznańskiej znajduje się parking z jednym wyznaczonym miejscem postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    na miejscu lub online. Na terenie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
   • 61 810 76 41 518 680 012
   • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki Poland
   • Dyrektor Szkoły Anna Golczak
   • Wicedyrektor Anna Raczkowska - Kasperska
   • Administrator WWW Anna Aleksandrowicz - Rajewicz
   • Administrator Librus Paulina Wojtkowiak
  • Logowanie