• PROGRAM WIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


                 Świetlica realizuje zajcia wychowawczo-opiekucze według szkolnego programu „wietlica na czterech stolikach”. Kadego dnia prowadzimy zajcia w 4 obszarach zainteresowania:

        1. Stolik nauki – zapewnia moliwość odrabiania lekcji

        2. Stolik kreatywny – rozwijanie zainteresowań plastycznych

        3. Stolik sprawny umysł- gry planszowe

        4. Stolik konstrukcyjny- rozwijanie umiejtnoci konstrukcyjnych


        Dodatkowo zajcia urozmaicane są zabawami ruchowymi na placu zabaw i boisku.


        Rodzaj stolika zainteresowa

        Kierunek rozwoju

        Cele

        Stolik nauki

        Odrabianie lekcji, pomoc w nauce.

        - umoliwienie uczniom odrabiania zadadomowych
        - uczenie systematyczno
        ci w nauce oraz obowizkowoci

        - rozwijanie koleeskiej pomocy
        - rozwijanie czytelnictwa, wyobra
        ni i kompetencji jzykowych ucznia

        Stolik kreatywny

        Rozwijanie zainteresowań i umiejtnoci plastyczno- technicznych.

        -rozwijanie, utrwalanie wraliwoci i umiejtnoci praktycznych oraz manualnych
        - pobudzanie wyobra
        ni i umiejtnoci kreatywnego przetwarzania idei, form, materiałów
        -poznania technik plastycznych, na poziomie mo
        liwym do natychmiastowego wykorzystania oraz tworzenie motywacji do dalszego rozwijania tych umiejtnoci
        -zwi
        kszenie empatii uczniów na zagadnienia zwizane z obszarem sztuki, jako istotnego czynnika ycia społecznego
        - rozwijanie zainteresowa

        Stolik sprawny umysł

        Rozwijanie logicznego mylenia.

        - kształtowanie dobrych postaw i radzenie sobie z porakami
        - nauka przez zabaw

        - rozwijanie spostrzegawczoci oraz sprytu

        Stolik konstrukcyjny

        Rozwijanie wyobrani przestrzennej – istotnych dla umiejtnoci matematycznych i technicznych.

        - kształtowanie poczucia odpowiedzialnoci i współpracy w grupie
        - rozwijanie umiej
        tnoci konstrukcyjnych
        - rozwijanie odpowiedzialno
        ci za posiadanie do zabawy elementy

    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
      • sekretariat@spchomecice.pl
      • 61 810 76 41
      • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki