• PROGRAM WIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


             Świetlica realizuje zajcia wychowawczo-opiekucze według szkolnego programu „wietlica na czterech stolikach”. Kadego dnia prowadzimy zajcia w 4 obszarach zainteresowania:

    1. Stolik nauki – zapewnia moliwość odrabiania lekcji

    2. Stolik kreatywny – rozwijanie zainteresowań plastycznych

    3. Stolik sprawny umysł- gry planszowe

    4. Stolik konstrukcyjny- rozwijanie umiejtnoci konstrukcyjnych


    Dodatkowo zajcia urozmaicane są zabawami ruchowymi na placu zabaw i boisku.


    Rodzaj stolika zainteresowa

    Kierunek rozwoju

    Cele

    Stolik nauki

    Odrabianie lekcji, pomoc w nauce.

    - umoliwienie uczniom odrabiania zadadomowych
    - uczenie systematyczno
    ci w nauce oraz obowizkowoci

    - rozwijanie koleeskiej pomocy
    - rozwijanie czytelnictwa, wyobra
    ni i kompetencji jzykowych ucznia

    Stolik kreatywny

    Rozwijanie zainteresowań i umiejtnoci plastyczno- technicznych.

    -rozwijanie, utrwalanie wraliwoci i umiejtnoci praktycznych oraz manualnych
    - pobudzanie wyobra
    ni i umiejtnoci kreatywnego przetwarzania idei, form, materiałów
    -poznania technik plastycznych, na poziomie mo
    liwym do natychmiastowego wykorzystania oraz tworzenie motywacji do dalszego rozwijania tych umiejtnoci
    -zwi
    kszenie empatii uczniów na zagadnienia zwizane z obszarem sztuki, jako istotnego czynnika ycia społecznego
    - rozwijanie zainteresowa

    Stolik sprawny umysł

    Rozwijanie logicznego mylenia.

    - kształtowanie dobrych postaw i radzenie sobie z porakami
    - nauka przez zabaw

    - rozwijanie spostrzegawczoci oraz sprytu

    Stolik konstrukcyjny

    Rozwijanie wyobrani przestrzennej – istotnych dla umiejtnoci matematycznych i technicznych.

    - kształtowanie poczucia odpowiedzialnoci i współpracy w grupie
    - rozwijanie umiej
    tnoci konstrukcyjnych
    - rozwijanie odpowiedzialno
    ci za posiadanie do zabawy elementy

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
   • sekretariat@spchomecice.pl
   • 61 810 76 41
   • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki