• Zamówienia publiczne


    •   Chomęcice, 21.01.2021 

      

      

      

      

      

      

     Informacje dotyczące planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

      

      

     Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień informuję, iż w bieżącym planie realizacyjnym zadań budżetowych nie przewidujemy działań, zamówień i konkursów,  których wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. euro. W sytuacji, w której zajdzie taka potrzeba plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostanie niezwłocznie zaktualizowany. 

     /-/ Anna Golczak

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach